Algemene voorwaarden

AM Performance
Slachthuisstraat 30 bus 11
2300 Turnhout
België
tel. +32 (0)474 12 5500
[email protected]
BTW nummer: BE0696.712.693

1.1 Op alle aanbiedingen door AM performance zijn de navolgende leverings- en betalingsvoorwaarden van toepassing.

1.2 Naast deze algemene voorwaarden kan AM performance aanvullende voorwaarden hanteren die specifiek van toepassing zijn op de soort transactie. De aanvullende voorwaarden maken deel uit van deze algemene voorwaarden.

1.3 De hierin vermelde voorwaarden prevaleren ten allen tijden boven die van de koper ongeacht of de voorwaarden van de koper in strijd zijn of afwijken van de voorwaarden van AM performance.

Artikel 2: Totstandkoming van de overeenkomst

2.1 De koopovereenkomst komt tot stand door ontvangst van de orderbevestiging van AM performance via e-mail, internet of anders.

2.2 AM performance heeft het recht om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren.

2.3 Door het plaatsen van een bestelling verklaart de koper meerderjarig te zijn of toestemming te hebben van een meerderjarige ouder, verzorger of voogd. Indien de koper niet aan deze voorwaarde voldoet behoudt AM performance zich het recht voor de levering zonder verdere berichtgeving op te schorten of te staken.

2.4 De verzending geschiedt enkel na vooruitbetaling van de bestelde goederen vermeerderd met de verzendingskosten.

Artikel 3: Aanbiedingen

3.1 Alle op de website van AM performance vermelde aanbiedingen gelden zolang deze op de site staan.

3.2 Alle op de website van AM performance vermelde aanbiedingen gelden zolang de goederen nog te leveren zijn.

3.3 AM performance behoudt zich het recht voor prijswijzigingen door te voeren in de aanbiedingen.

Artikel 4: Prijzen

4.1 Voor de producten worden de prijzen gehanteerd zoals vermeld in de website van AM performance onder voorbehoud van type of drukfouten. AM performance heeft het recht, voor levering de koper te informeren als dit het geval is.

4.2 De producten van AM performance worden geleverd tegen de prijzen die gelden op de datum van bestelling.

Artikel 5: Afbeeldingen

5.1 Alle afbeeldingen, tekeningen, gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, enz. opgenomen in prijscouranten en folders, gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding zijn.

Artikel 6: Betaling

6.1 Hoofdregel is dat de betaling plaatsvindt bij aflevering (afhalen), tenzij uitdrukkelijk anders werd overeengekomen. Andere mogelijkheden zijn verzending met vooruitbetaling per bank.

Artikel 7: Verzending

7.1 De producten reizen voor risico van AM performance. De koper draagt het risico van de producten van het ogenblik af waarop de producten aan het opgegeven adres ter ontvangst worden aangeboden.

7.2 De koper is gehouden bij aflevering de producten in ontvangst te nemen. Bij gebreke daarvan worden de producten opgeslagen.

7.3 Als de koper bij aflevering de producten weigert in ontvangst te nemen, worden ze terug gestuurd naar AM performance.

7.4 In geval de koper bestelde producten weigert af te nemen, of ze binnen 2 weken niet heeft afgehaald op de op te geven opslagplaats, heeft AM performance het recht de kosten in mindering te brengen op het door de koper betaalde bedrag voor de aankoop van de goederen met een minimum van € 25,- . Onder deze kosten. wordt bedoeld de transportkosten, administratiekosten alsmede waardevermindering.

Artikel 8: Levering

8.1 Bij betaling op factuur, middels ontvangst van de koopsom en verzendkosten op onze rekening, vindt levering plaats middels verzending van uw bestelling binnen tien werkdagen. Mocht de levertijd de tien werkdagen overschrijden dan krijgt de koper hierover bericht met een opgave van de reden van vertraging.

8.2 De opgegeven leveringstermijnen dienen te worden opgevat als een inspanningsverbintenis en worden geacht bij benadering te zijn opgegeven.

8.3 Overschrijding van een leveringstermijn geeft de koper nimmer het recht op enigerlei schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of enige andere actie jegens AM performance.

Artikel 9: Annulering

9.1 In het geval de koper bestelde producten wil annuleren, heeft AM performance het recht u een factuur te sturen van de door AM performance gemaakte kosten voor een minimum bedrag van € 25,- Hieronder vallen onder andere de transportkosten en administratiekosten.

9.2 Tot 48 uur vooraf kan de koper een montage afspraak annuleren. Bij annulatie minder dan 24 uur vooraf of indien u zonder verwittigen niet komt opdagen, wordt een onkostenvergoeding in rekening gebracht.

Deze onkostenvergoeding bedraagt 50% van de montage kosten met een minimum van € 30,00

Artikel 10: Garantie

10.1 Met betrekking tot producten van derden is AM performance tot geen verdere garantie gehouden dan die welke zij van haar leverancier heeft verkregen of welke de leverancier rechtstreeks aan de eindgebruiker verleent.

10.2 Wanneer sprake is van ondeskundig gebruik, verkeerd monteren of andere oorzaken die buiten de invloedssfeer van AM performance liggen, komt de garantie te vervallen. De garantie strekt zich te nimmer uit tot vergoeding van kosten of schade doordat de koper zelf wijzigingen of reparaties aan de producten verricht of doet verrichten dan wel indien de producten voor andere doeleinden zijn aangewend dan waarvoor deze zijn bestemd, dan wel op onzorgvuldige of onoordeelkundige wijze zijn behandeld of onderhouden.

10.3 AM performance is tot geen andere garantie gehouden dan in dit artikel bepaald.

Artikel 11: Eigendomsvoorbehoud

11.1 Het eigendom van geleverde producten door AM performance wordt uitdrukkelijk voorbehouden totdat de volledige koopsom is voldaan.

Artikel 12: Handelsmerk

12.1 De fabrieks- of handelsmerken dan wel de type- of identificatienummers of tekens, die op de door AM performance afgeleverde producten zijn aangebracht, mogen niet verwijderd, beschadigd of gewijzigd worden.

Artikel 13: Aansprakelijkheids-beperking

13.1 AM performance aanvaardt geen enkele verantwoording van schade aan andere apparatuur van koper of van derden welke veroorzaakt wordt door een defect aan een geleverd product.

13.2 AM performance is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade aan producten die is ontstaan door verkeerde behandeling, ondeskundigheid, verkeerde montage, verkeerd gebruik of gebruik buiten de specificaties.

Artikel 14: Overmacht

14.1 Indien AM performance door overmacht niet aan haar verplichtingen jegens koper kan voldoen, wordt de nakoming van die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmacht toestand.

14.2 Indien de overmacht 1 maand duurt, hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden, voor zover de overmacht-situatie dit rechtvaardigt.

14.3 In geval van overmacht heeft koper geen recht op enige (schade-)vergoeding, ook niet als AM performance als gevolg van de overmacht enig voordeel mocht hebben.

14.4 AM performance zal koper zo spoedig mogelijk van een (dreigende) overmacht op de hoogte stellen.

Artikel 15: Ontbinding

15.1 Indien de koper zijn verplichtingen jegens AM performance niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, alsmede indien zijn faillissement is/wordt aangevraagd, hij in staat van faillissement wordt verklaard, hij surseance van betaling aanvraagt, dan wel aan zijn crediteuren of een deel van hen een regeling of een akkoord aanbiedt, voorts bij beslaglegging opzijn activa of een deel daarvan, dan wel hij tot verkoop of liquidatie van zijn bedrijf overgaat, alsmede in geval van overlijden, ondercuratelestelling of indien hij op andere wijze het beheer dan wel de leiding over zijn bedrijf, producten of een deel daarvan verliest, is koper van rechtswege in verzuim en is elke vordering, die AM performance te zijnen laste heeft of verkrijgt, dadelijk en ineens opeisbaar zonder dat daartoe enige ingebrekestelling is vereist.

15.2 In gevallen onder 1 genoemd, heeft AM performance het recht, zonder enige ingebrekestelling, harerzijds de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten of deze geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

15.3 AM performance is te allen tijde bevoegd alsdan schadevergoeding van de koper te vorderen, alsmede de geleverde producten terug te nemen.

15.4 In geval de koper de overeenkomst wenst te ontbinden, zal hij te allen tijde eerst AM performance schriftelijk in verzuim stellen en deze een redelijke termijn gunnen om alsnog haar verplichtingen na te komen, dan wel tekortkomingen te herstellen, welke tekortkomingen koper nauwkeurig schriftelijk dient te omschrijven.

15.5 De koper heeft geen recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of zijn verplichtingen op te schorten, indien hij zelf reeds in verzuim was met nakoming van zijn verplichtingen.

15.6 In geval van gedeeltelijke ontbinding kan de koper geen aanspraak maken op ongedaan making van reeds door AM performance verrichte prestaties, en heeft AM performance onverkort recht op betaling voor de reeds door haar verrichte prestaties.

Artikel 16 : Arbitrage

16.1 Voor rechtszaken is het Belgisch recht van toepassing. Bij onoplosbare geschillen tussen koper en AM performance zal de uitspraak van de rechtbank van Hasselt bindend zijn.

Herroepingsrecht

Je hebt het recht ons te melden dat je afziet van jouw aankoop en kan deze retour zenden binnen de 14 kalenderdagen na ontvangst. Na aanvaarding van jouw retour betalen wij de aankoop terug, verminderd met de retourkost.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen moet je ons,

AM performance
Wechelsebaan 141a
2275 Turnhout
tel. +32 (0)474 12 5500
[email protected]

via een ondubbelzinnige verklaring (bijv. schriftelijk per post, of e-mail) op de hoogte stellen van je beslissing de overeenkomst te herroepen.

De termijn van 14 kalenderdagen laat je toe het gekochte artikel te beoordelen en inspecteren zoals in een winkel. In die tijd moet je het gekochte artikel met de nodige zorg hanteren. Je mag het artikel slechts uitpakken voor zover het noodzakelijk is om je inspectierecht uit te oefenen. Het gekochte artikel mag alleen in de originele staat en in de originele verpakking worden geretourneerd.

Als het artikel niet meer verkoopbaar is omdat je het gebruikt hebt zal het artikel volledig worden aangerekend.

Ook voor volgende artikelen geldt het herroepingsrecht niet:

 • gemonteerde, gebruikte, vuile, beschadigde en onvolledige artikelen;
 • artikelen waarvan de verpakking geopend (volledig of gedeeltelijk), waardoor ze niet meer als nieuw verkocht kunnen worden;
 • artikelen die een duidelijk persoonlijk karakter hebben;
 • artikelen die niet geretourneerd kunnen worden;
 • artikelen die speciaal besteld zijn

Bijkomende voorwaarden Chiptuning / Software aanpassingen.

AM performance hanteert volgende garanties:

De producten zoals verkocht door AM performance: Wettelijke garantietermijn van 2 jaar;

Herprogrammatie stage 1

De motor parameters blijven binnen de door de constructeur gestelde veiligheidsnormen. AM performance voorziet dan ook een garantie van 2 jaar voor de negatieve gevolgen op de motor die enkel te wijten zijn aan de herprogrammatie door AM performance.

Herprogrammatie stage 2 – 3

De wijzigingen zoals doorgevoerd in de herprogrammatie stage 2 en 3 zorgen ervoor dat het voertuig buiten de veiligheidsnormen zoals voorzien door de constructeur valt, AM performance kan dan ook geen enkele garantie geven op de eventuele negatieve gevolgen op het voertuig en de motor (slijtage, veiligheid,…) ten gevolge de herprogrammatie.

De garantie kan in geen geval worden ingeroepen:

 • Bij verkeerd gebruik van het product;
 • Wanneer het onderhoud gebeurt bij een andere onderneming dan AM performance;
 • Wanneer eventuele schade veroorzaakt wordt door overmacht (zoals hierna omschreven);
 • In geval bijkomende, niet aangepaste, apparatuur wordt aangesloten op het verkochte product;
 • Wanneer opzettelijk schade aan het product wordt veroorzaakt door de klant;
 • Schade aan het product door toedoen van de klant;